logo
search
flag-th
share-icon

รีทคืออะไร

รู้จักรีท

ข้อดีของการลงทุนรีท

ความแตกต่างระหว่างกองทรัสต์กับกองอสังหาริมทรัพย์

ข้อดีของการลงทุนรีท

เจ้าของทรัพย์สิน

เจ้าของสามารถนำอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้แล้วมาระดมทุนเพื่อนำเงินไปใช้ในการลงทุนและพัฒนาโครงการใหม่ได้ 

ผู้ลงทุนทั่วไป

  • ไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากเช่นเดียวกับการลงทุนโดยตรงในอสังหาริมทรัพย์
  • มีความมั่นใจในการบริหารงานมากขึ้น ภายใต้การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของผู้เชี่ยวชาญ
  • มีทางเลือกในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ หลากหลายมากขึ้น

กองทรัสต์

  • ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้หลากหลายประเภทมากขึ้น รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ
  • สามารถกู้ยืมเงินได้มากขึ้น เพื่อนำมาลงทุนหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น
  • สามารถพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้เองบางส่วน
  • เปิดให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์ได้
  • เป็นสากลเทียบเท่าต่างประเทศ
certified

บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

DAOL Contact Center 0 2351 1800contactcenter@daol.co.th

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

logo

and our member companies

บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรีท แมเนจเมนท์บริการสินเชื่อที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี

©2024 บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด สงวนลิขสิทธิ์