logo
search
flag-th
share-icon

รีทคืออะไร

รู้จักรีท

ข้อดีของการลงทุนรีท

ความแตกต่างระหว่างกองทรัสต์กับกองอสังหาริมทรัพย์

ความแตกต่างระหว่างกองทรัสต์กับกองอสังหาริมทรัพย์

ทั้ง REIT และ Property fund ต่างมีวัตถุประสงค์ลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกันแต่ REIT มีการจัดการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การกำกับดูแล และสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจาก Property fund บางประการ ดังนี้

ลักษณะทั่วไป

  Property Fund REIT
โครงสร้างทางกฎหมาย  กองทุนรวม กองทรัสต์
ขนาดขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท เท่ากัน
จำนวนผู้ถือหน่วย ตอนจัดตั้ง: ≥ 250 
หลังจัดตั้ง: ≥ 35
เหมือนเดิม
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยลงทุนต้องจดทะเบียน หน่วยทรัสต์ต้องจดทะเบียน
ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกอง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT manager)
ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม หรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สำนักงาน ก.ล.ต.
นายทะเบียน ไม่จำ เป็นต้องเป็น TSD ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ตลท.

การลงทุนของกอง

  Property Fund REIT
ประเภททรัพย์สินหลักที่ลงทุนได้ Positive list ตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่กำหนด แต่ต้องไม่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้เช่า
จะนำไปประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ทำไม่ได้ ทำได้
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทำไม่ได้ ทำได้ไม่เกิน 10% ของสินทรัพย์รวม
การกู้ยืม (Leverage Limit) ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ไม่เกิน 35% ของทรัพย์สินรวม และได้
ไม่เกิน 60% กรณีที่ได้รับ Credit Rating
ระดับ Investment Grade

การเสนอขายและจัดสรรหน่วย

  Property Fund REIT
เกณฑ์การเสนอขาย อย่างน้อย 25% ต้องเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป และจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ครั้งละหนึ่งหน่วยการจองซื้อจนครบจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่าย (Small Lot First) ไม่กำหนด โดยกระจายให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อย ตามเกณฑ์การรับใบทรัสต์เข้าจดทะเบียน (ไม่น้อยกว่า 20% ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดและแต่ละชนิด (tranche) (ถ้ามี))
ข้อจำกัดการถือหน่วยของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ห้ามเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ห้ามเกินกว่า 50% ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดและแต่ละชนิด (tranche) (ถ้ามี)
แนวทางการกำกับดูแล คล้ายกองทุนรวม คล้ายบริษัทจดทะเบียน
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยประจำปี ไม่กำหนด จัดทุกปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี
เกณฑ์การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ / รายการที่เกี่ยวโยงกัน ไม่กำหนดให้ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วย กำหนดการดำเนินการตามขนาดของการ
ทำรายการ โดยจะต้องขอมติจากผู้ถือ
หน่วยทรัสต์กรณีขนาดรายการมีนัยสำคัญ
การดำรงสถานะ (free float) ไม่กำหนด มีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อยถือหน่วยรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 15% ของจำนวนหน่วยทรัสต์
ทั้งหมดและแต่ละชนิด (tranche) (ถ้ามี)
ภาษี
  • กองทุนไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ผู้ถือหน่วยบางกรณีไม่เสียภาษี เงินปันผล เช่น กรณีบริษัทจดทะเบียนที่ลงทุนในหน่วยลงทุน โดยถือ 3 เดือนก่อนหน้า และ 3 เดือนหลังจากวันจ่ายเงินปันผล จะไม่ต้องนำเงินปันผลมารวมคำนวณเสียภาษี
  • ระดับทรัสต์ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกประเภทเสียภาษี
certified

บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

DAOL Contact Center 0 2351 1800contactcenter@daol.co.th

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

logo

and our member companies

บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรีท แมเนจเมนท์บริการสินเชื่อที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี

©2024 บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด สงวนลิขสิทธิ์