logo
search
flag-th
share-icon

เกี่ยวกับเรา

รู้จัก ดาโอ รีท

คณะกรรมการ

บริการของเรา

คณะกรรมการ

คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย
คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท

คุณคยอง ชอน ลี
คุณคยอง ชอน ลี

กรรมการอิสระ

คุณดง โฮ โค
คุณดง โฮ โค

กรรมการอิสระ

คุณพลสิทธิ ภูมิวสนะ
คุณพลสิทธิ ภูมิวสนะ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะผู้บริหาร

คุณจอง คยู คิม
คุณจอง คยู คิม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คุณยิ่งยง นิลเสนา
คุณยิ่งยง นิลเสนา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณชัง ฮี ลี
คุณชัง ฮี ลี

กรรมการ

certified

บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

DAOL Contact Center 0 2351 1800contactcenter@daol.co.th

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

logo

and our member companies

บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรีท แมเนจเมนท์บริการสินเชื่อที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี

©2024 บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด สงวนลิขสิทธิ์